Menu

Onze Algemene Voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staan de voorwaarden waaronder je de diensten van Finance Feeds gebruikt. Wij vinden het belangrijk dat je deze voorwaarden leest en begrijpt. Heb je na het lezen van de voorwaarden vragen, stel ze dan gerust.

Algemene voorwaarden Finance Feeds B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Finance Feeds B.V., te weten met K.v.K.-nummer: 24635979, gevestigd te Woudenberg (in deze algemene voorwaarden verder te noemen ‘Finance Feeds’). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Finance Feeds goederen en/of diensten (in deze algemene voorwaarden verder te noemen ‘de producten’) van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een opdrachtgever (in deze algemene voorwaarden verder te noemen ‘opdrachtgever’). In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst (in deze algemene voorwaarden verder te noemen ‘de/een overeenkomst’) en een bepaling in de algemene voorwaarden prevaleert de bepaling in de overeenkomst.

Artikel 1 Toepasselijkheid, aanbieding en overeenkomst
1.1 Door ondertekening van de overeenkomst alsmede door het in gebruik nemen van de producten, verklaart opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de toepasselijkheid ervan.
1.2 Alle aanbiedingen, (prijs)opgaven of andere uitlatingen van Finance Feeds zijn vrijblijvend en binden Finance Feeds niet. Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk door partijen anders schriftelijk overeengekomen. Alle aanbiedingen en/of (prijs)opgaven van Finance Feeds die niet binnen veertien (14) dagen door opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd, vervallen per de eerste daaropvolgende dag.
1.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever schriftelijk vooraf verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Finance Feeds verstrekte gegevens waarop Finance Feeds haar aanbieding baseert. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Finance Feeds niet bindend, behoudens als door Finance Feeds uitdrukkelijk anders is vermeld.
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen. Onder ondertekening door de wederpartij van Finance Feeds B.V. wordt tevens verstaan: het aankruisen en/of accorderen en/of paraferen en/of aanvinken en/of op een andere wijze geautomatiseerd en/of niet op een geautomatiseerde wijze kenbaar maken van een wilsverklaring inzake de aanvaarding van de overeenkomst. Voornoemde geldt nadrukkelijk voor ondertekening van de overeenkomst via en/of met behulp van de website van Finance Feeds B.V.

Artikel 2 Prijs en betaling
2.1 Prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief b.t.w. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
2.2 Door Finance Feeds afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben een indicatief karakter, tenzij Finance Feeds schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Finance Feeds afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door opdrachtgever aan Finance Feeds kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt niet als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Finance Feeds te verrichten prestaties. Finance Feeds zal opdrachtgever informeren bij dreigende overschrijding van een door Finance Feeds afgegeven voorcalculatie of begroting.
2.3 Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
2.4 Indien opdrachtgever vanuit meerdere locaties en/of rechtspersonen werkt, geldt dat per rechtspersoon en/of per locatie van waaruit opdrachtgever werkzaam is, één lidmaatschap is vereist. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het niet toegestaan om klanten in te voeren die zijn gesloten vanuit‐, of in samenwerking met andere rechtspersonen.
2.5 Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever voor het gebruik van de producten aan het begin van elke maand of enige andere in de overeenkomst bepaalde termijn, bij vooruitbetaling periodiek een vergoeding verschuldigd aan Finance Feeds overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst. Opdrachtgever ontvangt hiertoe periodiek een factuur.
2.6 Tenzij anders overeengekomen, geschieden eenmalige betalingen voor producten altijd voorafgaand aan levering ervan. Opdrachtgever ontvangt hiertoe een factuur.
2.7 Betaling door opdrachtgever aan Finance Feeds dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum gedaan te worden. Betaling geschiedt zonder recht op verrekening of opschorting en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
2.8 Bij te late of niet volledige betaling zal opdrachtgever vanaf die datum per direct over het openstaande bedrag de geldende handelsvertragingsrente (overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a en 6:120 BW) verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
2.9 Opdrachtgever is tevens gehouden een redelijke vergoeding te betalen voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, voor zover geen deel uitmakend van de proceskosten, welke op voorhand zijn gesteld op 15% van de totale vordering.
2.10 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Finance Feeds gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien de geldende prijzen en tarieven worden aangepast conform het gestelde in lid 11.
2.11 Finance Feeds heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen conform de prijsindexcijfers voor de zakelijke dienstverlening zoals van tijd tot tijd gepubliceerd door het CBS.

Artikel 3 Levering
3.1 Finance Feeds zal zich inspannen, en heeft aldus een inspanningsverplichting, de overeengekomen producten te leveren op de in de overeenkomst opgenomen leveringsdatum. Deze data en andere in de overeenkomst genoemde termijnen en data zijn steeds een indicatie. De enkele overschrijding van een door Finance Feeds genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)termijn brengt Finance Feeds niet in verzuim. In alle gevallen raakt Finance Feeds pas in verzuim na schriftelijk en gedetailleerd in gebreke te zijn gesteld met een redelijke termijn om tekortkoming te zuiveren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Finance Feeds en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden om een nieuwe (indicatieve) leveringsdatum vast te stellen. Finance Feeds is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Finance Feeds niet gehouden tot het uitvoeren van een dataconversie.

Artikel 4 Medewerking door opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever realiseert zich dat het operationeel maken en houden van de producten een voortdurend proces is dat gepaard gaat met investering door alle betrokken partijen van tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient opdrachtgever zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Finance Feeds gesloten overeenkomst. Opdrachtgever zal Finance Feeds daartoe onder andere steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
4.2 Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de producten en is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de producten, voor de invoering in zijn organisatie van de daarvoor noodzakelijke procedures, alsmede het regelmatig maken van backups van de door hem ingevoerde dan wel aangeleverde gegevens.
4.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever, niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Finance Feeds is gesteld of opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Finance Feeds voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Finance Feeds leiden en kunnen extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.5 In de gevallen dat medewerkers van Finance Feeds ten kantore van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever er voor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten en de ruimten waarin zij werken aan de wettelijke vereisten voldoen. Opdrachtgever zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6 Alle opdrachten worden door Finance Feeds uitgevoerd op basis van de door opdrachtgever aan Finance Feeds tijdig en schriftelijk kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
4.7 De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat het geheel van apparatuur, (hulp)programmatuur en de operationele omgeving waarop of in samenhang waarmee de producten zullen gaan functioneren, operationeel is en in overeenstemming met de eventuele (nadere) instructies die Finance Feeds heeft verstrekt, op de in de overeenkomst opgenomen leveringsdatum.

Artikel 5 Wijziging en meerwerk
5.1 Indien Finance Feeds op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Finance Feeds. Finance Feeds kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed. Het enkele feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever geen grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt mede verstaan: vertraging bij of een tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van Finance Feeds; niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van producten van derden en/of door derden aan Finance Feeds geleverde producten; werkstakingen; de niet (tijdige) beschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Finance Feeds; storing van internet, datacenters, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en elektriciteitsstoring.
6.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie binnen redelijke termijn zal zijn opgelost. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding, te weten naar ratio, afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 7 Producten en diensten van derden
7.1 Indien producten van derden deel uitmaken van de overeengekomen levering, zal dat in de overeenkomst worden gespecificeerd. Op de levering en het gebruik daarvan zijn de algemene leveringsvoorwaarden van die derden van toepassing.
7.2 Finance Feeds is in geen geval aansprakelijk voor schade die (in)direct het gevolg is van de producten van derden.
7.3 Opdrachtgever verplicht zich doorlopend te beschikken over de meest recente versie van de producten van derden.
7.4 Finance Feeds is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te zetten.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Finance Feeds krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken, zoals opslagmedia en handboeken, blijven eigendom van Finance Feeds.
8.2 Finance Feeds kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Finance Feeds onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht totdat opdrachtgever alle aan Finance Feeds ter zake verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Het intellectueel eigendom waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en domeinnaamrecht ter zake op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde producten (zoals programmatuur, websites, databestanden) evenals voorbereidend materiaal daarvan doch met uitzondering van eventuele logo’s, huisstijlen en content zoals aangeleverd door opdrachtgever, berusten bij Finance Feeds en/of diens licentieverleners, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overeenkomst beoogt in geen geval een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. Een aan opdrachtgever geleverd recht tot gebruik is exclusief, niet – overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
9.2 Het is Finance Feeds toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de producten.
9.3 Finance Feeds zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enigerlei inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden indien die inbreuk het gevolg is van nalaten van de opdrachtgever zijn medewerking te verlenen aan een aanpassing of modificatie naar aanleiding van een vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, indien er anders geen sprake zou zijn van een inbreuk.
9.4 Opdrachtgever verleent door het aangaan van de overeenkomst voor de duur van de overeenkomst aan Finance Feeds om niet een exclusief, niet – overdraagbaar en niet sublicentieerbaar gebruiksrecht op de door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Finance Feeds ter beschikking gestelde logo’s, huisstijlen, content en enig ander werk waarop rechten van intellectuele eigendom van opdrachtgever en/of diens licentieverleners berusten, ten einde voornoemde werken te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
9.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van Finance Feeds te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Indien opdrachtgever deze verplichting ook na een ingebrekestelling door Finance Feeds niet binnen de alsdan gestelde termijn nakomt, is Finance Feeds gerechtigd alle leveranties van de producten op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
9.6 Opdrachtgever zal geen enkel eigendomsrecht of ander recht kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model- of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, toebehoort aan Finance Feeds of haar toeleverancier.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Geen van beide partijen zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, vertrouwelijke informatie aan een derde bekend maken. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie en gegevens, ongeacht de vorm, waaronder begrepen bedrijfsinformatie (zoals offertes, condities, processen, werkwijzen, marketingstrategieën e.d.) van de andere partij, informatie met betrekking tot computerprogrammatuur die niet publiekelijk bekend is, waaronder de broncode, beschrijving van specificaties en technische documentatie, alsmede financiële informatie en alle informatie die een partij op enigerlei wijze als vertrouwelijk heeft gekenmerkt of waarvan de andere partij de vertrouwelijke aard kan begrijpen.
10.2 Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie:
10.2.1 die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad van de partij waarvan de vertrouwelijke informatie niet afkomstig is;
10.2.2 waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling, een rechterlijk bevel of nodig om zich in rechte te kunnen verdedigen, één en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens vertrouwelijke informatie het betreft, dat dergelijke vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven;
10.2.3 die door de partij op rechtmatige wijze zonder een plicht tot geheimhouding van derden is verkregen.
10.3 Het staat partijen vrij kenbaar te maken dat zij een overeenkomst hebben gesloten.
10.4 Partijen zullen hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen verplichten zich aan de in lid 1 opgenomen geheimhoudingsplicht te houden.
10.5 Finance Feeds is gerechtigd het logo van opdrachtgever op de website van Finance Feeds en/of een referentielijst of een daarmee vergelijkbare publicatie op te nemen.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
11.1 Opdrachtgever zal Finance Feeds desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Finance Feeds voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Finance Feeds toegerekend moeten worden.
11.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Finance Feeds verleende dienst worden verwerkt, ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Finance Feeds voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Finance Feeds tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
11.4 Indien Finance Feeds op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Finance Feeds staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
11.5 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data-, of telecommunicatiefaciliteiten is Finance Feeds gerechtigd opdrachtgever toegangs- en identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtgever behandelt deze codes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze alleen aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Finance Feeds is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van de codes wordt gemaakt, behoudens in geval misbruik mogelijk is geweest als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Finance Feeds.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden schade een en ander conform het bepaalde in lid 2, lid 3 en lid 4.
12.2 De totale aansprakelijkheid van een partij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de andere partij overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot een cumulatief maximum bedrag gelijk aan 50% van de door Finance Feeds over de zes (6) maanden voorafgaande aan het schade toebrengende feit uit hoofde van de overeenkomst gefactureerde bedragen of € 25.000, - als dat lager is.
12.3 Een partij is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, onverlet het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.4 De in lid 2 en lid 3 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van betreffende partij en in geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Finance Feeds of haar toeleveranciers door opdrachtgever of haar werknemers of door opdrachtgever ingeschakelde derden.
12.5 De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
12.6 Finance Feeds is niet aansprakelijk voor schade indien Finance Feeds om welke reden dan ook een levering niet tijdig uitvoert.
12.7 Opdrachtgever vrijwaart Finance Feeds voor aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met (de uitvoering van) de overeenkomst met de opdrachtgever tenzij de opdrachtgever deze aanspraken zelf jegens Finance Feeds geldend zou kunnen maken, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, als de opdrachtgever de schade zelf geleden zou hebben.
12.8 Elk recht op schadevergoeding van opdrachtgever vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Finance Feeds ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
12.9 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Finance Feeds zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
12.10 Elke door Finance Feeds afgegeven (impliciete/expliciete) garantie valt onder de beperking van de aansprakelijkheid van Finance Feeds zoals bepaald in dit artikel.

Artikel 13 Niet -overname personeel / werknemersbeding
13.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Feeds zal opdrachtgever zich onthouden van het benaderen van werknemers van Finance Feeds om hen te bewegen bij opdrachtgever in dienst te treden of anderszins voor opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement of bij verleende surseance van betaling bij Finance Feeds.
13.2 Bij overtreding van het bepaalde in lid 1, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- per overtreding verschuldigd met een maximum van € 150.000,-, onverminderd het recht van Finance Feeds om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

Artikel 14 Overdracht rechten
Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van Finance Feeds.

Artikel 15 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst van opdracht
Finance Feeds B.V. heeft het recht deze overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. Dit kan Finance Feeds B.V. indien de opdrachtgever één of meerdere van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst twee maanden niet, of niet geheel, of te laat is nagekomen. Daarnaast kan Finance Feeds B.V. dat, indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd danwel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard. Tevens kan Finance Feeds B.V. de overeenkomst beëindigen, indien opdrachtgever in de schuldsanering is terecht gekomen en de WSNP op hem of haar van toepassing is verklaard. Finance Feeds B.V. kan deze overeenkomst van opdracht alsdan beëindigen met opgaaf van redenen per aangetekende brief. Tevens kan Finance Feeds B.V. deze overeenkomst per direct beëindigen, zodra vaststaat dat opdrachtgever gedurende twee maanden niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 16 Hoofdelijke verbondenheid
Indien er sprake is van een rechtspersoon zijnde de wederpartij van Finance Feeds B.V. is naast de rechtspersoon de wettelijke vertegenwoordiger tevens persoonlijk hoofdelijk verbonden aan deze overeenkomst. Deze hoofdelijke verbondenheid blijft tevens bestaan na opheffing en/of overdracht en/of faillietverklaring en/of een andere wijziging inzake de juridische entiteit van de rechtspersoon, tenzij na schriftelijke goedkeuring anders is overeengekomen door partijen en een en ander in tweevoud is opgesteld door Finance Feeds B.V. en voorzien van een niet geautomatiseerde handtekening.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 De overeenkomsten tussen Finance Feeds en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Geschillen welke tussen Finance Feeds en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Finance Feeds en opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (hierna: SGOA), statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen bij de SGOA en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen (zie www.sgoa.org).
17.3 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in lid 2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT- Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Finance Feeds behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen door schriftelijke kennisgeving, een termijn van één (1) maand in acht nemende.
18.2 Elke mededeling met betrekking tot deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
18.3 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden of een overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet verbindend mocht blijken te zijn, dan zal dit geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.
18.4 Vertraging of verzuim van een partij om enig recht onder de overeenkomst jegens de ander geldend te maken, zal niet worden beschouwd als een afstand van dit recht ten opzichte van die ander (tenzij anders in de algemene voorwaarden is aangegeven).
18.5 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de overeenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer die welke voortvloeien uit de bepalingen betreffende: geheimhouding van vertrouwelijke informatie intellectuele eigendom, aansprakelijkheid en toepasselijk recht.

Contact